Archiwum dla miesiąca: maj 2018


UWAGA KOMUNIKAT !!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie z siedzibą przy ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098680, posiadające numer NIP
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod numerem tel. 091 307 06 46 oraz pod adresem e-mail: tecza@tecza.org.pl
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@tecza.org.pl
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 2 lit a) oraz art. 6 ust. 2 lit. b) RODO
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań zleconych, zgodnie z zawartymi umowami, a w szczególności w celu rekrutacji, świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz realizacji prawnego obowiązku wprowadzania tych danych do systemów informatycznych, służących sprawozdawczości z wykonywanych działań w ww. zakresie.
 6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych – dane zwykłe obejmujące imię/imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania oraz szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, obejmujące stopień niepełnosprawności i rodzaj niepełnosprawności.
 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione do organów administracji publicznej, jednostek rządowych i samorządu terytorialnego lub innych instytucji, w ramach prowadzonych przez nie działań kontrolnych, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie zadań przez nie zleconych, zgodnie z zawartymi umowami.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań zleconych, w ramach których przetwarzane są dane osobowe oraz przez wymagany zapisami zawartych umów okres, po zakończeniu ich realizacji.
 9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo żądania dostępu do treści tych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo przenoszenia tych danych.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych doszło do naruszenia praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez Stowarzyszenie.
 13. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania działań Stowarzyszenia, procedur oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego stosowanie rozpoczyna się z dniem 25 maja 2018 roku.

WAŻNA INFORMACJA !!!

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż dnia 1 CZERWCA 2018 r. (PIĄTEK), zgodnie z dniami wolnymi wyznaczonymi przez Dyrektora Przedszkola na rok szkolny 2017/2018, Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” będzie tego dnia NIECZYNNE.

W razie pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel. (91) 307 06 46

Dzień Dziecka w Kolorach Tęczy – Rodzinny Festyn !!!

UWAGA ‼️

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny „DZIEŃ DZIECKA W KOLORACH TĘCZY”, który odbędzie się 6 CZERWCA (środa) na zielonym terenie przed siedzibą Stowarzyszenia ‼️
 
W programie imprezy m.in. super zabawy, konkursy z nagrodami i dużo innych atrakcji 😃
 
Zapisy w rejestracji Stowarzyszenia ‼️
ZAPRASZAMY !!

 

 

UWAGA trwa NABÓR do przedszkola!

UWAGA UWAGA !!
Informujemy, że  Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” rozpoczęło rekrutację na wolne miejsca w roku szkolnym 2018/2019.

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Oferujemy BEZPŁATNYdostęp do wszystkich usług oferowanych w przedszkolu.

W ofercie przedszkola zapewniamy:
indywidualne podejście do każdego dziecka;
zespół kompetentnych i wysoce wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów;
zaplecze medyczne (lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda, neurolog, pediatra);
odpowiednią bazę dydaktyczna i rehabilitacyjną;
doskonale wyposażony budynek w centrum miasta;
pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci;
terapię metodą Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, Poranny Krąg, Knill;
trening umiejętności społecznych;
zajęcia muzyczne, logorytmiczne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia plastyczno – techniczne, sensoplastykę;
bogatą ofertę zajęć dodatkowych: dogoterapia, warsztaty teatralno-muzyczne, warsztaty ekologiczne;
bogaty kalendarz imprez przedszkolnych.
Tel. (91) 307 06 46 lub 500 009 637

Skip to content