O nas

Kim jesteśmy?

Przedszkole Specjalnie dla Twojego Dziecka

jest placówką niepubliczną.

Organem prowadzącym przedszkole jest

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” powstało z myślą o Dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zgodnie z Art. 4. Pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), przez niepełnosprawności sprzężone należy rozumieć „występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.”

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” jest specjalistyczną placówką, której ogromnym atutem jest bezpłatny dostęp do wszystkich usług oferowanych w przedszkolu.

W ofercie przedszkola szczególny nacisk kładzie się na indywidualną pracę z dzieckiem, a wykorzystywane metody pracy są uznane i wykorzystywane w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Przedszkolakami mogą zostać dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Nasze przedszkole:

 • to zespół kompetentnych i wysoce wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów (oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, neurologopedów, logopedów, muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, psychologów);
 • zatrudnia opiekunów medycznych, asystenta osoby niepełnosprawnej.
 • posiada zaplecze medyczne (lekarz rehabilitacji medycznej, ortopeda, neurolog, pediatra);
 • posiada bazę dydaktyczną i rehabilitacyjną;
 • to doskonale wyposażony budynek w centrum miasta;
 • z dobrym dojazdem komunikacją miejską (tramwaj (5,9,7,1), autobus (67));
 • posiada własne miejsca parkingowe na terenie placówki;
 • posiada duży teren zielony wraz z placem zabaw;
 • to dziesięciogodzinna opieka nad dzieckiem od 6.30 do 16.30.
  W placówce prowadzone są:
  – terapia psychologiczna,

  – terapia logopedyczna z wykorzystaniem Metody Krakowskiej,

  – terapia pedagogiczna, wykorzystywanie alternatywnych metod komunikacji – MAKATON

  – zajęcia prowadzone metodą SI – Integracja Sensoryczna,

  – zajęcia muzykoterapeutyczne i logorytmiczne,

  – zajęcia wykorzystujące metodę Knilów i Ruchu Rozwijającego,

  – zajęcia polisensoryczne,

  – terapia ręki,

  – bajkoterapia,

  – zajęcia tyflopedagogiczne i surdopedagogiczne,

  – zajęcia dogoterapeutyczne,

  – zajęcia komputerowe,

  – zajęcia plastyczne,

  – zajęcia fizjoterapeutyczne – kinezyterapeutyczne i masaż,

  – gimnastyka korekcyjna.

  Jednym z największych atutów przedszkola jest nieodpłatny dostęp do lekarzy specjalistów:

  – lekarzy rehabilitacji medycznej,

  – lekarzy ortopedów,

  – lekarze neurologa,

  – lekarza pediatry.

  Ponadto rodzic/opiekun prawny może skorzystać z nieodpłatnej pomocy w ramach poradnictwa życiowego (przysługujące uprawnienia, ukierunkowanie rodzica w pracy z dzieckiem i korzystaniu z pomocy lekarskiej, edukacyjnej itp.), poradnictwa prawnego i cyklicznych imprez integracyjnych, które oferuje Stowarzyszenie.

  Aktualny Statut Przedszkola

Zasady przyjmowania

1) Kwalifikacje dzieci do przedszkola odbywają się w terminach ustalonych przez organ prowadzący tj. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie (dzieci przyjmowane są również w ciągu roku szkolnego w zależności od wolnych miejsc w odpowiednich grupach uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne).

2) Każdy rodzic otrzymuje kartę zgłoszeniową i wypełnia ją.
3) Rodzic/Opiekun ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4) Kwalifikacji dzieci do przedszkola dokonuje zespół specjalistów wraz z dyrektorem Centrum oraz dyrektorem przedszkola.
5) Nowo przyjęte dzieci zapraszane są na dni adaptacyjne (są to zajęcia organizowane przez nauczycielki i psychologa). Celem tych spotkań jest ułatwienie dzieciom przekraczanie progu: dom – przedszkole.
6) Rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach poznając personel przedszkola
i metody pracy, które są stosowane w placówce.

Dobór dzieci do grup
Przedszkole specjalne realizuje cele zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego uwzględniając specyfikę placówki. Dotyczą one zapewnienia opieki i warunków wszechstronnego rozwoju dzieciom niepełnosprawnym w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. Działania pracowników przedszkola ukierunkowane są na stworzenie optymalnych warunków do pełnego rozwoju dziecka. Istotną rolę odgrywa zakwalifikowanie dziecka do odpowiedniego oddziału.

Zasady funkcjonowania

PLAN DNIA

06.30 – 08.30

 • przyjście dzieci do przedszkola;
 • czas przeznaczony na rozwój zabawy kierowanej i swobodnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych;

08.30 – 09.00

 • przywitanie się dzieci i nauczycieli, toaleta;
 • śniadanie;
 • ćwiczenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
 • praca nad samodzielnością i samoobsługą;

09.00 – 11.45

 • zajęcia edukacyjne w grupach; muzykoterapia; gimnastyka korekcyjna;
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer;
 • rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie.;
 • poznawanie i doświadczanie wielozmysłowe omawianych treści;
 • dalsze ćwiczenia z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego;
 • swobodne kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym wspierające rozwój dziecka;

11.45 – 12.45

 • czynności toaletowe/przygotowanie do posiłku;
 • obiad;
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych;

12.45 – 14.15

 • odpoczynek i indywidualne zajęcia terapeutyczne.
 • nauka odpoczywania i relaksowania się (wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, książeczek itp)

14.15 – 15.00

 • przygotowanie do posiłku;
 • podwieczorek;
 • dalsze rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych i spożywania posiłków;

15.00 – 16.30

 • zabawy rówieśnicze i zajęcia indywidualne;
 • rozchodzenie się dzieci do domu;
 • rozwijanie umiejętności społecznych, zabawy tematycznej i symbolicznej;
 • terapie indywidualne;
 • rozwijanie komunikacji.

 

Przedstawiamy Państwu dni ustawowo wolne oraz dni wolne wyznaczone przez Dyrektora Przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Wyżywienie

Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” będące organizacją pożytku publicznego i nieprowadzącej działalności odpłatnej. Według statutu Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” § 6 Przedszkole bezpłatnie zapewnia podopiecznym wyżywienie.
Przedszkole zapewni swoim podopiecznym posiłki w ramach usługi cateringowej.
Dzienny posiłek obejmuje:

 • śniadanie
 • obiad
 • podwieczorek.