Metody Pracy

W ramach logopedii:

 • stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej;
 • Metoda Krakowska;
 • programowanie języka;
 • wczesna nauka czytania metodą sylabową;
 • gesty wizualizacyjne;
 • ćwiczenia lewopółkulowe;
 • terapia funkcji wzrokowych;
 • wybór dominującej ręki;
 • ćwiczenia pamięci słuchowej;
 • ćwiczenia kategoryzacji;
 • kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • alternatywne metody komunikacji: Makaton, PECS;
 • logorytmika;
 • stymulacja słuchowa;
 • intensywne ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (bierne i czynne);
 • intensywne ćwiczenia oddechowe;
 • masaż twarzy i jamy ustnej.
 • Udoskonalone CyberOko ( C- Eye) to sprzęt komputerowy, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia komunikację i rehabilitację osób u których komunikacja za pomocą mowy lub gestów jest utrudniona lub niemożliwa. C- Eye można również wykorzystać w pracy terapeutycznej – dzięki wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń stymulowane są wszystkie funkcje mózgu, m.in. mowa, myślenie, pamięć.
 • Więcej informacji http://www.assistech.eu/pl

W ramach terapii pedagogicznej:

 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie elementarnych umiejętności matematycznych;
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne: kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości.

W ramach zajęć z psychologiem:

 • Usprawnianie funkcjonowania poznawczego;
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych;
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji emocjonalnych;
 • Wzmacnianie poczucia skuteczności i sprawczości;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • I inne ….

W ramach integracji sensorycznej:

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

W ramach fizjoterapii:

 • neurofizjologiczna Metoda PNF;
 • trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci, oparta na naurofizjologicznych podstawach wg Zukunft Huber;
 • metoda neurorozwojowa NDT- Bobath;
 • metoda Vojty;
 • diagnostyka wg Prechtla;
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • Kinesiology Taping;
 • terapia tkanek miękkich;
 • terapia punktów spustowych.

W ramach masażu:

Do celów zabiegów masażu prowadzonych w naszym przedszkolu należą: zaspokojenie potrzeby stymulacji sensorycznej w zakresie dotyku, korekta wad postawy oraz poprawa motoryki małej i dużej.

W ramach tyflopedagogiki:

Za główny cel tyflopedagogiki uznaje się rehabilitowanie osób z uszkodzeniami wzroku w taki sposób, aby umożliwić im jak najlepsze funkcjonowanie, biorąc pod uwagę ich niepełnosprawność.  Jej zadaniem jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą osobą z uszkodzeniem widzenia na jak najlepsze życie w świecie, który przystosowany jest do życia osób widzących. Zadaniem tyflopedagogiki jest również stymulowanie rozwoju emocjonalnego oraz wspieranie psychiczne osób z problemami ze wzrokiem w celu poprawy ich samooceny oraz zwiększenia samodzielności.

W ramach surdopedagogiki:

Cele podstawowych surdopedagogiki jest przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu poprzez umożliwianie korzystania z posiadanych resztek słuchowych drogą odpowiednich ćwiczeń, stymulację nerwu słuchowego i centralnego układu nerwowego, a także przez zastosowanie wszczepu ślimakowego. Nadrzędnym celem surdopedagogiki jest przygotowanie osób z wadą słuchu do funkcjonowania w warunkach życiowo zmienionych, na skutek istniejącej wady i do możliwie samodzielnego życia.

W ramach muzykoterapii:

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.

W ramach dogoterapii:

Celem ogólnym zajęć psychorozwojowych z udziałem psa jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczeń:
• zwiększy aktywność i sprawność ruchową;
• nawiąże dobre kontakty z rówieśnikami;
• nauczy się okazywać emocje;
• polepszy koncentrację;
• zwiększy swoje poczucie odpowiedzialności i samodzielności;
• przełamie lęk przed zwierzętami;
• nauczy się empatii i wrażliwości;
• nauczy się bezpiecznego kontaktu z psem.

Skip to content