Metody Pracy

W ramach logopedii:

 • stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej;
 • Metoda Krakowska;
 • programowanie języka;
 • wczesna nauka czytania metodą sylabową;
 • gesty wizualizacyjne;
 • ćwiczenia lewopółkulowe;
 • terapia funkcji wzrokowych;
 • wybór dominującej ręki;
 • ćwiczenia pamięci słuchowej;
 • ćwiczenia kategoryzacji;
 • kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • alternatywne metody komunikacji: Makaton, PECS;
 • logorytmika;
 • stymulacja słuchowa;
 • intensywne ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (bierne i czynne);
 • intensywne ćwiczenia oddechowe;
 • masaż twarzy i jamy ustnej.
 • Udoskonalone CyberOko ( C- Eye) to sprzęt komputerowy, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia komunikację i rehabilitację osób u których komunikacja za pomocą mowy lub gestów jest utrudniona lub niemożliwa. C- Eye można również wykorzystać w pracy terapeutycznej – dzięki wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń stymulowane są wszystkie funkcje mózgu, m.in. mowa, myślenie, pamięć.
 • Więcej informacji http://www.assistech.eu/pl

W ramach rewalidacji indywidualnej i grupowej:

 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • kształtowanie elementarnych umiejętności matematycznych;
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne: kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości.

W ramach zajęć z psychologiem:

 • Usprawnianie funkcjonowania poznawczego;
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych;
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji emocjonalnych;
 • Wzmacnianie poczucia skuteczności i sprawczości;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • I inne ….

W ramach zajęć edukacyjnych:

Zajęcia dydaktyczne w przedszkolu prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego sporządzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z uwagi na charakter placówki specjalnej, zajęcia realizowane są z uwzględnieniem niepełnosprawności i  problemów zdrowotnych uczniów, stąd nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy wspomagające realizację treści podstawy programowej, tj.:

 1. Metody Dobrego Startu
 2. Globalnego Czytania
 3. Kinezjologii Edukacyjnej
 4. Plastyki Ekspresywnej
 5. Terapii Ręki
 6. Sensografomotoryki
 7. Sensoplastyki
 8. Bajkoterapii
 9. Programu Aktywności Knill
 10. Komunikacji wspomagającej i alternatywnej:
 • Piktogramy
 • Pecs
 • Makaton
 • Program Mówik
Skip to content